منبع دوجداره افقی

علت سوراخ شدگی منبع دو جداره چیست

شست و شو با اسید یکی از رایج ترین روش های تمیزکاری تاسیسات مکانیکی است.
منابع دوجداره هم از این امر مستثنی نبوده و برای سرویس آن ها و زدودن رسوبات، از اسیدشویی استفاده می شود.
پس نصب دستگاه رسوب گیر الکتریکی و سختی گیر مغناطیسی هم یکی از روش های ارتقای کارآیی منبع دو جداره می باشد.
که علت گرم شدن منبع دوجداره می باشد.
پس این کار بسیار آسان بوده و بدون هیچ تخریبی بوده و نیازی به لوله کشی نداشته و از طرفی فضای زیادی هم نمی گیرد.

ادامه مطلب